Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, które instalujemy, to rozwiązania jednocześnie ekonomiczne i ekologiczne.

Budując nowy dom, lub chcąc zainstalować nowoczesne rozwiązania w dotychczasowym miejscu zamieszkania, potrzebujesz sprawdzonego sposobu na odprowadzenie ścieków. Dzięki naszym usługom pozbędziesz się ich sprawnie, bez nieprzyjemnych zapachów i zgodnie z prawem.

Firma, której możesz zaufać

Będąc jedyną firmą, która oferuje oczyszczalnie Traidenis w Tychach, na Śląsku i w całej Polsce południowej, jesteśmy idealnym wyborem dla osób, które interesuje biologiczna oczyszczalnia ścieków działająca w sposób niezagrażający naszej planecie. Przed montażem sieci na terenie Państwa gospodarstwa lub działki warto skontaktować się z naszą firmą w celu przygotowania planu, który będzie odpowiadał Państwa potrzebom.

Produkty firmy Traidenis, której jesteśmy oficjalnym partnerem, pochodzą z Litwy, gdzie szybko zyskały uznanie, a same przedsiębiorstwo zdecydowało się na ekspansję na rynek zagraniczny, w tym rynek polski. W tym celu powstała polsko-litewska spółka Traidenis-Pol, która zajmuje się dystrybucją urządzeń na terenie Polski.

Wszystkie formalności związane z projektem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i zgłoszeniem do wydziału architektury Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta wykonuje nasza firma.

Formalności krok po kroku

Jakie pozwolenia i kiedy nie są wymagane?

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Ponadto w myśl Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja ta nie wymaga otrzymania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, w przypadku odprowadzenia oczyszczonych ścieków bytowych do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej 5 m3/d na gruncie stanowiącym naszą własność, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 

Jakie więc dokumenty i gdzie należy złożyć?

1. Zgłoszenie budowlane

 

Mimo, że budowa oczyszczalni o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, to należy zgodnie z Prawem budowlanym, zgłosić ten fakt przynajmniej 21 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych w administracji budowlanej – Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

a) dokumentację techniczną oczyszczalni czyli projekt oczyszczalni, a w niej mapę zasadniczą z ewiedncją lub plan zagospodarowania działki przy nowych budynkach

b) druk zgłoszenia budowy

c) oświadczenie o prawie własności do działki

 

a) Mapka sytuacyjno-wysokościowa czyli mapa zasadnicza

Mapkę należy wybrać z Wydziału Geodezji w Starostwie (za odpowiednią opłatą). 

b) Druk zgłoszenia budowy

Można go pobrać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta.

c) oświadczenie o prawie własności do działki 

Pobieramy je z Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Należy go je poprawnie wypełnić (w tym celu potrzebne będą numeru działek z księg wieczystych).

 

Mając wyżej wymieniony dokumenty wykonujemy projekty budowlany oczyszczalni zgłaszamy budowę oczyszczalni do Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta. Po złożeniu dokumentów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta, które ma 21 dni na wyrażenie sprzeciwu, jeśli nie ma w tym terminie odpowiedzi można oczyszczalnie budować. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.

 

2. Zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni

 

Mimo, że w myśl Prawa wodnego w warunkach zwykłego korzystania z wód przydomowe oczyszczalnie nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na fakt, że zaliczane są do urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, w związku z czym wymagają zgłoszenia właściwemu organowi ochrony środowiska. Zgłoszenia należy dokonać przynajmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni. Przyjęcia zgłoszenia może dokonać wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Przeważnie wymagane dokumenty:

– Wniosek – zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

– mapkę zasadniczą z ewiedncją,

– certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymywany od producenta oczyszczalni ścieków.

Jak działa oczyszczalnia?

Najczęściej zadawane pytania

 • Dlaczego przydomowa biologiczna oczyszczalnia NV firmy Traidenis?

  Najmocniejszy zbiornik na rynku – udokumentowana wytrzymałość na obciążenie rzędu 52kN/m2, co daje szersze pole manewru przy posadowieniu oczyszczalni na działce klienta. Odporność na obciążenia umożliwia montaż urządzenia na większej głębokości i zasypaniu grubszą warstwą ziemi oraz daje możliwość instalacji oczyszczalni pod terenem przejezdnym.
  Oczyszczalnie NV można zastosować w każdych warunkach gruntowo-wodnych.
  Niewielka powierzchnia potrzebna do zainstalowania zbiornika wynikająca z niewielkich gabarytów oczyszczalni NV oraz braku konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią.
  Biologiczne oczyszczalnie NV pracują w hybrydowej technologii złóż zanurzonych oraz osadu czynnego, która wraz z przemyślaną konstrukcją zbiornika przyczynia się do wysokiej odporności na nierównomierności w dopływie ścieków (nawet bez stosowania osadnika wstępnego).
  Wysoka redukcja zanieczyszczeń – oczyszczalnie NV firmy Traidenis mogą pochwalić się dużą skutecznością eliminacji zanieczyszczeń (do 98% BZT5).
  Brak potrzeby stosowania biopreparatów.
  Oczyszczone ścieki nie wydzielają przykrych zapachów, są bezbarwne i bezwonne.
  20-letnia gwarancja na zbiornik oczyszczalni wykonanej z laminatu (żywicy wzmocnionej włóknem szklanym).
  Niskie koszty eksploatacyjne.

 • Jakie są koszta eksploatacyjne oczyszczalni NV?

  Koszt utrzymania urządzenia na swojej posesji ściśle związany jest z poborem energii elektrycznej niezbędnej do zasilania dmuchawy napowietrzającej ścieki oraz z wywozem osadu nadmiernego (najczęściej dwukrotnie w przeciągu roku).

 • Co dzieje się w przypadku braku prądu?

  Oczyszczalnie NV pracują w oparciu o biologiczne usuwanie zanieczyszczeń ze ścieków. W celu podtrzymania odpowiednich warunków w komorze niezbędne jest całodobowe napowietrzanie. Pęcherzyki powietrza wędrujące z dyfuzora (znajdującego się przy dnie zbiornika) ku powierzchni oczyszczanych ścieków udostępniają niezbędny tlen odpowiednim mikroorganizmom, służą także jako mieszadło, które miesza dopływające surowe ścieki z uśrednioną pod względem ładunku zanieczyszczeń zawartością komory napowietrzania. Rzadkie, kilkugodzinne braki w dostawie prądu nie powodują negatywnych skutków. Natomiast niewskazane jest instalowanie sterowników czasowych, które kontrolują proces napowietrzania i regularnie odcinają dopływ powietrza do komory.

 • Czy można stosować detergenty i inne środki czystości w oczyszczalniach NV?

  Tak. Oczywiście należy zachować umiar w stosowaniu środków czystości. Przydomowe oczyszczalnie NV radzą sobie z normalnymi ilościami proszku do prania, środków czyszczących, czy innych środków chemicznych stosowanych w gospodarstwie. Przyjęło się także, że w przypadku stosowania dużych ilości detergentów należy wszystkie procesy rozłożyć w czasie (np. duża częstotliwość prań).

 • Czy oczyszczalnie nie będą przeciążone w czasie pobytu gości?

  Nie. Urządzenia NV doskonal znoszą nierównomierności w dopływie ścieków. Krótkotrwały wzrost ładunku zanieczyszczeń oraz wielkości dopływu nie powinien zaszkodzić. Ponadto oczyszczalnie mają wysoki tolerancję chwilowego zrzutu ścieków (Qhmax). Jednak zbyt długie przeciążanie oczyszczalni może spowodować, że wypływające ścieki będą niedoczyszczone.

 • Co stanie się z oczyszczalnią NV podczas urlopu?

  Podczas urlopu następuje brak dopływu świeżych ścieków, czyli brak pożywki dla osadu czynnego. W przypadku niedostępności pożywienia mikroorganizmy pływające zaczynają obumierać. Na szczęście oczyszczalnie NV to urządzenie hybrydowe, więc poza bakteriami pływającymi w oczyszczalni znajdują się także mikroorganizmy immobilizowane na złożu zanurzonym w ściekach, które przechodzą w stan uśpienia, dzięki czemu potrafią przeżyć w takich warunkach nawet kilka tygodni.

 • Czego należy się wystrzegać podczas eksploatacji biologicznych oczyszczalni NV?

  Dostawania się do oczyszczalni elementów nie ulegających biologicznemu rozkładowi (papierowe ręczniki, pieluchy, chusteczki, wyroby plastikowe i gumowe).
  Do oczyszczalni nie mogą dostawać się zbyt duże ilości tłuszczów.
  Nie należy przesadzać z ilością chemii gospodarczej. Dawkować zgodnie z instrukcją na opakowaniach.
  Do oczyszczalni nie wolno wprowadzać substancji, których stosowanie nie jest przewidziane zgodnie z przeznaczeniem ich użytku (produkty naftowe, nawozy mineralne i środki ochrony roślin, itd.)
  Do oczyszczalnie nie mogą dostawać się wody powierzchniowe oraz ścieki deszczowe (z dachu, powierzchni utwardzonych, itd.)

 • Czy wodę deszczową można kierować do przydomowej oczyszczalni?

  Nie. Nie wolno podłączać ‘deszczówki’ pod przydomową oczyszczalnię. Podczas intensywnych opadów mogłaby zostać wypłukana z oczyszczalni flora bakteryjna, która odpowiedzialna jest za oczyszczanie ścieków. Wiąże się to ze zbyt dużym szczytowym dopływem, którego nie udźwignie żadna przydomowa oczyszczalnia. Oprócz tego wody deszczowe mogą zawierać substancje ropopochodne, oleje, które nie sprzyjają biologicznemu oczyszczaniu.

 • Czy oczyszczone ścieki można wykorzystać w gospodarstwie domowym?

  Nie. Efektem biologicznego oczyszczania oczyszczalni NV jest woda II klasy czystości, która nie nadaje się do ponownego użytku w domowym gospodarstwie. Jednak z powodzeniem może być stosowana do podlewania ogrodów, z wyjątkiem roślin przeznaczonych do spożycia.

 • Czy przydomowa oczyszczalnia wymaga specjalistycznego serwisowania?

  Nie, każdy użytkownik jest w stanie samodzielnie wykonać podstawowe czynności serwisowe.
  Do podstawowych zachowań użytkownika oczyszczalni powinno należeć:

  Kontrolowanie pracy dmuchawy (czy nie ma przerw w dostawie prądu).
  Wizualne sprawdzenie pracy systemu napowietrzania, czy ścieki mieszają się intensywnie z osadem czynnym.
  Sprawdzanie, czy z oczyszczalni nie wydobywają się nieprzyjemne zapachy.
  Badanie koncentracji osadu w komorze napowietrzania.
  Oczyszczalnia nie posiada żadnych sterowników, elektrozaworów, których użytkowanie wymaga kosztownego serwisu wykonanego przez zewnętrzną firmą serwisową.

 • Czy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków potrzebne jest pozwolenie na budowę?

  Nie. Dla oczyszczalni o przepustowości do 7,5m3/d nie potrzebne jest pozwolenie na budowę. Wystarczy samo zgłoszenie do odpowiedniego organu samorządowego. Jeśli w czasie 30 dni od zgłoszenia urząd nie wyrazi sprzeciwu, można przystąpić do działania.

 • Kiedy potrzebny jest operat wodnoprawny?

  Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, które rozumiane jest jako korzystanie z wód wykraczające poza korzystanie z wód do zaspakajania potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, w szczególności na:

  pobór wód podziemnych lub powierzchniowych powyżej 5 m3/d.
  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi powyżej 5 m3/d.
  wykonanie urządzeń wodnych.
  wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe.

 • Czy przy zakupie oczyszczalni NV można liczyć na dotacje?

  Oczywiście. Oczyszczalnie NV firmy Traidenis są urządzeniami pracującymi w systemie biologicznym, a tylko tego typu instalacje są dofinansowywane przez samorządy, bądź inne jednostki terytorialne o charakterze proekologicznym. Ponadto oczyszczalnie NV spełniają warunki określone przez najnowszą Normę EN 12566-3:2005+A2.

 • Dlaczego warto budować przydomowe oczyszczalnie ścieków?

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków to idealne rozwiązanie dla gospodarstw, które nie posiadają przyłączenia do systemu kanalizacyjnego. To nowoczesna alternatywa, która coraz silniej wypiera z użytku tradycyjne szamba. Inwestycja finansowa związana jest niemal jedynie z kosztami dotyczącymi budowy oczyszczalni. Koszty jej eksploatacji są za to niewielkie, co pozwala na szybki zwrot inwestycji i czynienie regularnych oszczędności finansowych. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest przede wszystkim bezawaryjna. Jednak najważniejszą zaletą, która sprawia, że szczyci się ona lepszą opinią jak tradycyjne szambo jest fakt, że nie trzeba regularnie, jak w przypadku szamba (zazwyczaj raz lub dwa razy w miesiącu), zamawiać firmy do opróżnienia i wywiezienia nieczystości. To właśnie ten fakt sprawia, że przydomowa oczyszczalnia ścieków pozwala na czynienie oszczędności finansowych, a koszt jej budowy zwraca się zazwyczaj w ciągu dwóch pierwszych lat użytkowania. Dodatkowo, woda pochodząca z oczyszczonych ścieków nadaje się do ponownego użytku, np. do podlewania działki lub zasilania oczka wodnego. To kolejna forma oszczędności finansowych.

 • Od czego zależy koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena, jaką należy zapłacić za jej budowę jest uzależniona od wielu aspektów. Jednym z czynników, który wpływa na koszt inwestycji jest materiał, z którego ma być ona wykonana. Kolejnym aspektem jest rodzaj wykorzystywanej technologii do oczyszczania odpadów. Istotna jest również ilość osób użytkujących w danym gospodarstwie, co przekłada się na wielkość poszczególnych elementów budowy.

 • Rodzaj przydomowych oczyszczalni ścieków

  Na rynku istnieje wiele różnych rodzajów przydomowych oczyszczalni, które bazują na rozmaitych technologiach. Nie oznacza to jednak, że klient musi decydować się na jedną z nich. Propozycja firmy Traidenis-Pol stanowi swoiste połączenie najlepszych rozwiązań w jedną, kompleksową propozycję. Przydomowa oczyszczalnia ścieków bazuje na hybrydowej technologii wykorzystującej zarówno pracę czynnego osadu, jak i zanurzonego złoża biologicznego.

 • Ile kosztuje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?

  Przydomowa oczyszczalnia ścieków koszt swój generuje ze względu na dwa główne czynniki: rodzaj wykorzystywanej technologii oraz ilość członków gospodarstwa domowego. Najbardziej obiektywnym szacunkiem inwestycji, będzie przyjęcie budowy dla gospodarstwa liczącego 4-5 osób. Oczyszczalnia z osadem czynnym to koszty między 13 000 – 20 600 zł, wykorzystująca złoże biologiczne to przedział 9 500 – 24 000 zł, a oczyszczalnia hydrobotaniczna będzie kosztować w przedziale 15 000 – 22 000 zł. Propozycja hybrydowa firmy Traidenis-Pol to koszt budowy oscylujący w granicach 16 000 - 18 000 zł.

 • Koszty eksploatacji

  Koszty eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków są znacznie mniejsze niż w przypadku korzystania z szamba. Nie wymagają one serwisowania, nie generują potrzeby wywozu zanieczyszczeń, a wykorzystywanie tlenowych procesów sprawia, że praca oczyszczalni jest bezzapachowa i nie wymaga korzystania z biopreparatów, co wpływa na kolejną oszczędność. Oczyszczalnie wymagają jedynie raz w roku wyboru osadu nadmiernego. Roczne koszty eksploatacji takiej oczyszczalni oscylują w granicach dwustu złotych, przy czym roczne utrzymanie szamba to koszty powyżej trzech tysięcy złotych. Inwestycja w przydomową oczyszczalnię zatem szybko się zwróci.